Naruto


1. Crab Stick Naruto 8.95
2. Rainbow Naruto 13.95
3. Snow Crab Naruto 9.25
4. Tuna Naruto 11.95

Naruto


5. Salmon Naruto 11.95